شیرینی مخصوص یزدی www.shiriniyazdi.ir tag:http://urmia17.mihanblog.com 2020-06-04T06:04:28+01:00 mihanblog.com سوغات یزد( شیرینی های مخصوص یزدی ) قطاب - باقلوا - لوز 2012-04-19T11:22:10+01:00 2012-04-19T11:22:10+01:00 tag:http://urmia17.mihanblog.com/post/1 shirini yazdi باقلوا جعبه پلاستیکیباقلوا جعبه خاتم کوچکباقلوا جعبه خاتم بزرگکیک شامی(کیک باقلوا) کوچکلوز نارگیل جعبه پلاستیکیلوز بادام (بیدمشک)جعبه پلاستیکیپنج لوز جعبه خاتم بزرگپنج لوز جعبه پلاستیکیکیک شامی(کیک باقلوا) بزرگکیک یزدی اعلانان برنجی جعبه پلاستیکینان نارگیلی جعبه پلاستیکیسوهان آردی جعبه پلاستیکیحاجی بادام جعبه مارکیبیسکوئیت کنجدی و پسته ایمخلوط بزرگ دو ردیفهمخلوط تخت یک ردیفهمخلوط جعبه صادراتیلوز دورنگ نارگیل و پسته   1   مخلوط جعبه صادراتی مخلوط تخت یک رد
 • باقلوا جعبه پلاستیکی
 • باقلوا جعبه خاتم کوچک
 • باقلوا جعبه خاتم بزرگ
 • کیک شامی(کیک باقلوا) کوچک
 • لوز نارگیل جعبه پلاستیکی
 • لوز بادام (بیدمشک)جعبه پلاستیکی
 • پنج لوز جعبه خاتم بزرگ
 • پنج لوز جعبه پلاستیکی
 • کیک شامی(کیک باقلوا) بزرگ
 • کیک یزدی اعلا
 • نان برنجی جعبه پلاستیکی
 • نان نارگیلی جعبه پلاستیکی
 • سوهان آردی جعبه پلاستیکی
 • حاجی بادام جعبه مارکی
 • بیسکوئیت کنجدی و پسته ای
 • مخلوط بزرگ دو ردیفه
 • مخلوط تخت یک ردیفه
 • مخلوط جعبه صادراتی
 • لوز دورنگ نارگیل و پسته

 •   1  

  مخلوط جعبه صادراتی

  مخلوط جعبه صادراتی

  مخلوط جعبه صادراتی مخلوط جعبه صادراتی مخلوط جعبه صادراتی
  مخلوط تخت یک ردیفه

  مخلوط تخت یک ردیفه

  مخلوط تخت یک ردیفه مخلوط تخت یک ردیفه مخلوط تخت یک ردیفه
  مخلوط بزرگ دو ردیفه

  مخلوط بزرگ دو ردیفه

  مخلوط بزرگ دو ردیفه مخلوط بزرگ دو ردیفه مخلوط بزرگ دو ردیفه
  بیسکوئیت کنجدی و پسته ای

  بیسکوئیت کنجدی و پسته ای

  بیسکوئیت کنجدی و پسته ای بیسکوئیت کنجدی و پسته ای بیسکوئیت کنجدی و پسته ای
  حاجی بادام جعبه مارکی

  حاجی بادام جعبه مارکی

  حاجی بادام جعبه مارکی حاجی بادام جعبه مارکی حاجی بادام جعبه مارکی
  سوهان آردی جعبه پلاستیکی

  سوهان آردی جعبه پلاستیکی

  سوهان آردی جعبه پلاستیکی سوهان آردی جعبه پلاستیکی سوهان آردی جعبه پلاستیکی
  نان نارگیلی جعبه پلاستیکی

  نان نارگیلی جعبه پلاستیکی

  نان نارگیلی جعبه پلاستیکی نان نارگیلی جعبه پلاستیکی نان نارگیلی جعبه پلاستیکی
  نان برنجی جعبه پلاستیکی

  نان برنجی جعبه پلاستیکی

  نان برنجی جعبه پلاستیکی نان برنجی جعبه پلاستیکی نان برنجی جعبه پلاستیکی
  پشمک جعبه مارکی

  پشمک جعبه مارکی

  پشمک جعبه مارکی پشمک جعبه مارکی پشمک جعبه مارکی
  کیک یزدی اعلا

  کیک یزدی اعلا

  کیک یزدی اعلا کیک یزدی اعلا کیک یزدی اعلا
  کیک شامی(کیک باقلوا) بزرگ

  کیک شامی(کیک باقلوا) بزرگ

  کیک شامی(کیک باقلوا) بزرگ کیک شامی(کیک باقلوا) بزرگ کیک شامی(کیک باقلوا) بزرگ
  پنج لوز جعبه پلاستیکی

  پنج لوز جعبه پلاستیکی

  پنج لوز جعبه پلاستیکی پنج لوز جعبه پلاستیکی پنج لوز جعبه پلاستیکی
  پنج لوز جعبه خاتم بزرگ

  پنج لوز جعبه خاتم بزرگ

  پنج لوز جعبه خاتم بزرگ پنج لوز جعبه خاتم بزرگ پنج لوز جعبه خاتم بزرگ
  لوز بادام (بیدمشک)جعبه پلاستیکی

  لوز بادام (بیدمشک)جعبه پلاستیکی

  لوز بادام (بیدمشک)جعبه پلاستیکی لوز بادام (بیدمشک)جعبه پلاستیکی لوز بادام (بیدمشک)جعبه پلاستیکی
  لوز نارگیل جعبه پلاستیکی

  لوز نارگیل جعبه پلاستیکی

  لوز نارگیل جعبه پلاستیکی لوز نارگیل جعبه پلاستیکی لوز نارگیل جعبه پلاستیکی
  لوز دو رنگ نارگیل و پسته

  لوز دو رنگ نارگیل و پسته

  لوز دو رنگ نارگیل و پسته لوز دو رنگ نارگیل و پسته لوز دو رنگ نارگیل و پسته
  کیک شامی(کیک باقلوا) کوچک

  کیک شامی(کیک باقلوا) کوچک

  کیک شامی(کیک باقلوا) کوچک کیک شامی(کیک باقلوا) کوچک کیک شامی(کیک باقلوا) کوچک
  باقلوا جعبه خاتم بزرگ

  باقلوا جعبه خاتم بزرگ

  باقلوا جعبه خاتم بزرگ باقلوا جعبه خاتم بزرگ باقلوا جعبه خاتم بزرگ
  باقلوا جعبه خاتم کوچک

  باقلوا جعبه خاتم کوچک

  باقلوا جعبه خاتم کوچک باقلوا جعبه خاتم کوچک باقلوا جعبه خاتم کوچک
  باقلوا جعبه پلاستیکی

  باقلوا جعبه پلاستیکی

  باقلوا جعبه پلاستیکی باقلوا جعبه پلاستیکی باقلوا جعبه پلاستیکی
  ]]>